قسمتی از بیانات امام خمینی(ره) در مسجد اعظم قم، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۲

«سال بدى بود براى اینکه مفتضح شد هیئت حاکمه؛ مفتضح شد دستگاه جبار؛ و ما نمی‌خواستیم. ما نمی‌خواهیم که مملکت ما در خارج معرفى بشود که همچو عناصر خبیثى سرِکارند؛ ما نمی‌خواستیم این را. ما می‌خواهیم که مملکت ما از آن نقطه اولى اش تا آن آخرش، جورى باشند، طورى سلوک بکنند که مایه افتخار یک مملکتى باشد. بگویند آقا، ما امیرکبیر داریم ...»

(قسمتی از بیانات امام خمینی(ره) در مسجد اعظم قم، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۴۲)