مقالات

 • با ایجاد دارالفنون برای اولین بار در تاریخ ایران است که آموزش عالی مدرن با المان های وارد از غرب جای خود را به آموزش های سنتی مکتب خانه ها می دهد. دانشجویان یک برنامه منظم درسی و ساعت های منظم کلاسی و از پیش برنامه ریزی شده دارند، این زمان ها با زنگ مدرسه هماهنگ می شود. همه دانشجویان لباس همسان می پوشند و در اتاق های مربعی شکل همسان به تحصیل می پردازند. برای اولین بار در ایران است که ویژگی های کارخانه ای یعنی همزمان سازی و همسان سازی وارد آموزش در ایران می شود.

 • چرا «امیرکبیر» امیرکبیر شد؟

  در دورانی که عصر واگذاری امتیازات به کشورهای بیگانه و رقابت هرچه بیشتر قدرت‌های استعماری برای کسب نفوذ در ایران بود، امیرکبیر صدراعظم ناصرالدین شاه به پاس خدمات صادقانه‌اش به کشور و اینکه هیچ‌گونه امتیاز ننگینی به دول بیگانه واگذار نکرد، مانند نقطه‌ای روشن در میان لکه‌ای سیاه می درخشد.

 • حسن عرب باصری

  در تاریخ پر فراز و نشیب ایران ، همواره  مردانی بوده اند که اقداماتشان اثرات ارزنده و ماندگاری بر این سرزمین گذاشته است ، یکی از این مردان میرزا تقی خان فراهانی ملقب به امیرکبیراست .

 • روزنامه اطلاعات در ضمیمۀ اجتماعی مورخ ۹۴/۱۰/۲۸ مقالۀ « دارالفنون، میراث ماندگار امیرکبیر» به اهتمام ابوطالب حافظی دبیرشورای سیاستگذاری و مدیردارالفنون را چاپ کرد.

 • درباره امیرکبیر که زمان او را چه بسا بتوان از مهم‌ترین و اثرگزارترین دوران‌های تاریخی ایران گمان برد، کتاب‌ها و مقالات بسیاری تألیف شده و در دسترس پژوهندگان فارسی زبان قرار گرفته است.

 • محمود حکیمی

 • نویسنده: مهدی چوبینه

 • نویسنده : سعید صیاد

 • نویسنده : صابره احمدی موقر

 • نویسنده : زین العابدین موتمن

  نشریه : صبح اقتصاد، ۸۳/۱۱/۶

Pages