گزارش مرمت

حذف ساختمان آشپزخانه

تخریب و حذف ساختمان آشپزخانه در ضلع غربی

مرمت حوض حیاط مرکزی

مرمت حوض هشت گوش وسط حیاط اصلی

مرمت نمای شمالی

مرمت نمای شمالی مدرسه دارالفنون

کلاس ها

مرمت کلاسها و تغییر کاربری به موزه

راهروها

مرمت راهروهای مدرسه دارالفنون

سردر اصلی

مرمت نمای سر درب اصلی ایوان مدرسه 

مرمت قوس ها

مرمت آرک های ( قوس ) ورودی کلاسها

بازسازی دیوار شرقی

برداشتن اندود , حذف الحاقات و بازسازی دیوار شرقی

خرپای چوبی

مرمت و تقویت تیرهای خرپای چوبی زیر شیروانی

احداث دیوار

احداث دیوار در دو طرف کانال زهکشی چهار طرف حیاط

مقرنس کاری

مقرنس کاری درب ورودی ( ضلع شرقی بنا ) 

تعویض پنجره ها

تعویض پنجره های فلزی و نصب پنجره های چوبی