اسناد دارالفنون

تصویر تعدادی از آموزگاران مدرسه دارالفنون در سالنامه دارالفنون

شرحی تاریخی بر عکسی از آموزگاران و فارغ التحصیلان دارالفنون - سال تحصیلی ۱۳۱۸-۱۳۱۹

شرحی تاریخی بر عکسی از آموزگاران و فارغ التحصیلان دارالفنون

نامه اعلام اسامی کارکنان مدرسه دارالفنون - ۱۳۱۱ ش

موافقت با پیشنهاد تاسیس کلاس ورزش در مدرسه دارالفنون

مفصود(چیزی شبیه اساسنامه) انجمن طبی دارالخلافه ناصری در مدرسه دارالفنون

کارنامه نمرات کتبی یکی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون - س ۱۳۰۲ ش

موافقت وزارت علوم و معارف با ایجاد انجمن طبی دارالخلافه در مدرسه دارالفنون

تقاضای تدریس زبان انگلیسی در مدرسه دارالفنون

قرارداد منعقده میان موسیو مارکف و وزارت معارف در مورد مدرسه دارالفنون- س ۱۳۰۷ ش

صورت اسامی و مشخصات کارکنان مدرسه دارالفنون - س ۱۳۱۱

لیست معلمان و کارکنان مدرسه دارالفنون به همراه میزان حقوق، نوع استخدام و ...

کارنامه نمرات شفاهی یکی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون

شعری درباره مدرسه دارالفنون برگرفته از سالنامه دارالفنون

گزارش رئیس مدرسه دارالفنون درباره نحوه عملکرد مدرسان و شاگردان- س ۱۲۹۸ ق

اعلام تشکیل کلاس موزیک در دارالفنون و شرایط ثبت نام آن - س ۱۳۳۰ ق

تقاضا از وزیر مختار ایران در پاریس برای انتخاب یک داروساز به منظور تعلیم داروسازی در مدرسه دارالفنون - س ۱۳۳۴ ق

روزنامه مدرسه دارالفنون شامل شرح کلاس ها، نام دروس و اسامی مدرسان

کارنامه نمرات کتبی یکی از دانش آموزان مدرسه دارالفنون

نامه وزارت، اوقاف و صنایع مستظرفه به هیات وزرا در مورد برقراری اضافه حقوق معلمین خارجی مدرسه دارالفنون [۲-۵۰۰- ۱۱م]

Pages