اخبار

متن پیام وزیرآموزش وپرورش به مناسبت آغازسال تحصیلی جدید

سپاس وستایش بی پایان خداوندی راسزاست که به انسان فکرت آموخت وجانش رابه نور دانش روشن ساخت ماه مهرو همزمانی آن بامحرم حسینی(ع)پیام جوانمردی .آزادگی.عدالت طلبی وحقیقت جویی را برای نسل نوجوان وجوان ایران اسلامی به ارمغان آورد.

معرفی کتاب

آقای مجید عبدامین نویسنده ومورخ ضمن حضوردردارالفنون جلدچهارم کتاب روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه که به همت ایشان ومجموعه انتشارات ادبی تاریخی موقوفات دکترمحمود افشاریزدی چاپ شده است یک نسخه آن را تقدیم کتابخانه مدرسه دارالفنون نمود.دراین دیدارآقای حافظی مدیرمجموعه ضمن قدردانی اززحمات مشارالیه ازایشان درخواست نمودند باتشکیل جلسات مشترک ازتجارب ایشان بیشتر استفاده شود.

Pages