یادداشت

خاطره ای از استاد

محقق ارجمند و استاد اخلاق، حضرت آیت الله جاودان که دوران دبیرستان را در مدرسه تاریخی دارالفنون گذرانده اند، در بخشی از زندگی نامه ای که به قلم خود به رشته تحریر درآورده اند، خاطراتی از این مدرسه را عنوان کرده اند.

دارالفنون نخستین دانشگاه تاریخ مدرن ایران

ناصرالدین شاه نیز پس از اطلاع از ورود معلمان اتریشی به ایران خوشحال شد و داودخان را به اعطای حمایل ... علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ وقت نیز در سال ۱۳۱۳ در شمال و جنوب، عمارتی را بر آن افزود. ... شأن علمی و جایگاه این مرکز آغاز شد و در سال ۱۲۸۵ «آئین‌نامه مدرسه دارالفنون» تدوین شد. ..