وقایع اتفاقیه(اخبار)

تودیع ومعارفه

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی منصوب

 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی،

جلسه شورای برنامه ریزی

به گزارش وب سایت دارالفنون ،جلسه بررسی برنامه های سال ۹۷درشورای برنامه ریزی سازمان پژوهش درمدرسه دارالفنون

هفته درخت کاری

درهفته درخت کاری کاشت تعدادی اصله درخت درحیاط مدرسه دارالفنون

اختتامیه جشنواره پروین اعتصامی

صبح امروزاختامیه جشنواره شاعرنامی معاصرایران پروین اعتصامی دردارالفنون برگزارگردید.

بازدیدگروهی تهران پژوهان ازمدرسه دارالفنون

صبح امروز مورخه ۹۶/۱۲/۹تعدادی ازگروه تهران پژوه درمدرسه تاریخی دارالفنون گردهم آمدند