وقایع اتفاقیه(اخبار)

همکاری شهرداری بامدرسه تاریخی دارالفنون

به دعوت ریاست مدرسه تاریخی دارالفنون، شهردار ناحیه ۲ منطقه ۱۲تهران و هیئت همراه و مدیربافت تاریخی وامکان گردشگری منطقه ۱۲ ازمجموعه تاریخی دارالفنون بازدیدنمودند.

دراین بازدید که روز یکشنبه مورخ ۹۸/۵/۲۷ انجام گرفت شهردار محترم ناحیه و هیئت همراه ضمن بازدید از این مجموعه تاریخی باظرفیت های موجود در عرصه های گردشگری، میراثی، فرهنگی و تربیتی مجموعه آشناشدند و پس از استماع توضیحات محمودبهرامی رئیس مدرسه دارالفنون مقرر گردید مقدمات همکاری بیش ازگذشته شهرداری ناحیه با این بنای تاریخی فراهم گردد.

ضرورت تاسیس مرکز آموزش بین المللی سازمان پژوهش در مدرسه دارالفنون

به گزارش سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بر ضرورت تاسیس مرکز آموزش بین المللی در مدرسه تاریخی دارالفنون تاکید کرد.

بازدید تور گردشگری از مدرسه تاریخی دالفنون

به گزارش سایت دارالفنون در روز پنج شنبه مورخ ۹۸/۵/۲۴  تعداد بیش از ۵۰ گردشگردرغالب تورتهرانگردی با هماهنگی شهرداری منطقه ۱۲ ازمجموعه تاریخی وفرهنگی دارالفنون بازدید به بعمل آوردند.در این بازدید که از ساعت ۹ صبح آغاز شدابتدا میهمانان به استماع توضیحات جناب آقای بهرامی ریس مدرسه دارالفنون و راهنمای گروه درباره تاریخچه تاسیس مدرسه وبانی اصلی آن (امیرکبیر) پرداختند وسپس از بخشهای مختلف بازدید کردند

بازنگری و باز تولید آیین نامه اجرایی مدارس

به درخواست دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش نشست بازنگری و باز تولید آیین نامه اجرایی مدارس با حضور نمایندگان معاونت ها، مراکز و سازمان های تابعه وزارت آموزش و پرورش، روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۹۸ به میزبانی مدرسه تاریخی دارالفنون برگزار گردید.

مسعود بهرامی رییس مدرسه تاریخی دارالفنون شد

به گزارش سایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در حکمی مسعود بهرامی را به عنوان رییس مدرسه تاریخی دارالفنون منصوب کرد.