امیرکبیر قهرمان مبارزه با استعمار

نویسنده : اکبر هاشمی رفسنجانی

ناشر : فراهانی