دفترنویس امیر: بر اساس زندگی امیرکبیر

نویسنده : وحید حسنی هنزایی

ناشر : امیرکبیر، کتاب های جیبی