میرزا تقی خان امیرکبیر

نویسنده : عباس اقبال آشتیانی - ایرج افشار (به اهتمام)

ناشر : توس