تاریخ بیماری های گوش، گلو و بینی از ابتدای دوره اسلامی تا تاسیس دارالفنون

نویسنده :محمد فرهادی ، محمد رضا غفاری

ناشر : جهان کتاب