علوم محضه: از آغاز صفویه تا تاسیس دارالفنون

گردآورنده : مهدی محقق

ناشر : مرکز بین المللی گفتگوی تمدنها