تاریخ پزشکی معاصر ایران از تاسیس دارالفنون تا انقلاب اسلامی

نویسنده : جواد هدایتی

ناشر : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران