کتاب نخستین ها

 

کتاب نخستین ها تالیف دکتر شمس شریعت تربقان

کتاب حاضر در واقع کرنولوژی مفصلی است از پزشکان و اطبا ایران در تاریخ معاصر کشورمان. در کتاب حاضر خلاصه ای از زندگی ۹۵۷ نفر از پزشکان و اطبای معروف و حاذق ایران در یک بازه صد ساله ارایه شده است. آنچه در این مجموعه قابل توجه و استناد می باشد، پرداختن به پزشکان و اطبایی است که در اولین مدرسه عالی و مدرن ایران یعنی مدرسه دارالفنون تحصیل علم پزشکی کرده و زیر نظر بهترین اساتید خارجی و داخلی فارغ التحصیل شده اند. این گروه از اطبای دست پرورده دارالفنون را باید پیشگامان پزشکی نوین در ایران دانست. اهمیت پرداختن به تاریخ تشکیل و تاسیس این مدرسه و شناسایی و معرفی دانش آموختگان آن که مورد نظر مولف نیز قرار داشته، از جمله مهمترین بخش های کتاب می باشد. مطالعه این کتاب جهت آشنایی با تاریخ طب در عصر معاصر و دانشمندان و پزشکان پیش قدم در این عرصه بسیار مفید خواهد بود.

کتاب نخستین ها توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی تهران در ۱۳۹۳، در دو جلد و به قیمت ۲۴۵۰۰ تومان به چاپ رسیده است.

با تشکر از خانم احمدی از موزه علوم پزشکی  به جهت اینکه کتاب فوق را در اختیاردارالفنون قراردادند.