فصلنامه گنجینه دارالفنون

این نشریه علمی آموزشی است و اختصاص به پژوهش در تاریخ تعلیم و تربیت جدید در ایران از آغاز تاکنون دارد. فصلنامه به همت سازمان پژوهش وبرنامه ریزی آموزشی.