آیین رونمایی تازه های نشر برنامه درسی و تقدیر از کارکنان نمونه سازمان پژوهش