اسناد شورای عالی معارف

مشروح مذاکرات و مصوبات جلسات شورای عالی معارف از جلسه سیزدهم تا بیست و یکم ( دوشنبه ۲۴ برج جدی سال ۱۳۰۱ قمری).

نوع سند: 
شورای عالی معارف
فایل سند: