اعلامیه مجلس حفظ الصحه دولتی در مورد آبله‌کوبی مجانی در دارالفنون

اعلامیه مجلس حفظ الصحه دولتی در مورد آبله‌کوبی مجانی در دارالفنون [۲۷-۱۰- ۱۶۷ ر]

نوع سند: 
دارالفنون