اعلام تشکیل کلاس موزیک در دارالفنون و شرایط ثبت نام آن - س ۱۳۳۰ ق