انعکاس اقدامات انجام شده در مدرسۀ دارالفنون در اخبار شبکه ۳ سیما

فانی وزیر آموزش و پرورش :

امید واریم که بتوانیم کار مرمت دارالفنون را در اواخر سال ۹۵ شاید هم در دهۀ فجربه پایان برسانیم.

نظر شما

۳ + ۰ =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.