بازدیدهای شهردار تهران و همراهان از مدرسه دارالفنون در تاریخ های ۱۳ و ۲۳ خرداد ۹۴ ۱۳

۹۴/۳/۱۳ چهار شنبه ساعت ۱ بامداد.

۹۴/۳/۲۳ جمعه ساعت ۵ بامداد.