بازدید از مدرسه تاریخی دارالفنون هدیه ویژه برگزیدگان جشنواره هنری