بازدید اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان

جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه کاشان از بخش های مختلف مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید نمودند.

تاریخ : ۹۳/۰۹/۱۵