بازدید دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی

جمعی از اساتید و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی از بخش های مختلف مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید نمودند.