بازدید مدرسه شاهد حضرت مریم علیه السلام منطقه ۱ و مدرسه شهید صادقی منطقه ۱۹ آموزش و پرورش استان تهران از مدرسه دارالفنون.

یک شنبه ۹۴/۲/۲۰