بازدید مقام عالی وزارت و هیئت همراه از مدرسه تاریخی دارالفنون