بازدید هئیت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی

جمعی از اعضای هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی تهران از مدرسه تاریخی دارالفنون بازدید نمودند.

تاریخ : ۹۳/۰۹/۱۵