بازدید کارکنان ادارات روابط عمومی و امور بین الملل ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ، کتابخانه و مرکز اسناد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از دارالفنون.

یک شنبه ۹۴/۳/۱۰