بازسازی دیوار شرقی

برداشتن اندود , حذف الحاقات و بازسازی دیوار شرقی