بودجه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از بابت مدارس دولتی و دارالفنون

بودجه وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه از بابت مدارس دولتی و دارالفنون [۱۲-۳۷۶-۱۴م]

نوع سند: 
دارالفنون