تصویبنامه هیات وزرا در مورد پرداخت حقوق معوقه دکتر کاشه از معلمین مدرسه دارالفنون

تصویبنامه هیات وزرا در مورد پرداخت حقوق معوقه دکتر کاشه از معلمین مدرسه دارالفنون [۲-۲۲۹۲- ۱۲م]

نوع سند: 
دارالفنون