تصویر تعدادی از آموزگاران مدرسه دارالفنون در سالنامه دارالفنون