تقاضا از وزیر مختار ایران در پاریس برای انتخاب یک داروساز به منظور تعلیم داروسازی در مدرسه دارالفنون - س ۱۳۳۴ ق