جزییات ستون گذاری

جزییات ستون گذاری ساختمان

دفتر واحد ضلع شمالی حیاط شمالی مدرسه دارالفنون