جزییات پلان تیر ریزی

جزییات پلان تیر ریزی ساختمان 

دفتر واحد ضلع شمالی حیاط شمالی مدرسه دارالفنون