جشن دهۀ فجر در دارالفنون

مراسم جشن دهۀ فجر با حضور خانواده کارکنان دفاتر و بازنشستگان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در گنجینه و مرکز اسناد دارالفنون

جمعه   ۹۴/۱۱/۱۶ تالار امیرکبیر مدرسه دارالفنون