حذف ساختمان آشپزخانه

تخریب و حذف ساختمان آشپزخانه در ضلع غربی