حکم اعطای نشان امیرتومان با حمایل به شاهزاده اعتضادالسلطنه به دنبال تصمیم اعطای خلعت و نشان به معلمین مدرسه دارالفنون

حکم اعطای نشان امیرتومان با حمایل به شاهزاده اعتضادالسلطنه به دنبال تصمیم اعطای خلعت و نشان به معلمین مدرسه دارالفنون

نوع سند: 
دارالفنون