حکم اعطای نشان شیروخورشید درجه ۲ به دکتر ابوالقاسم خان احیاءالدوله معلم مدرسه دارالفنون [۱۳-۱۲۵۳- ۱۱م]

حکم اعطای نشان شیروخورشید درجه ۲ به دکتر ابوالقاسم خان احیاءالدوله معلم مدرسه دارالفنون [۱۳-۱۲۵۳- ۱۱م]

نوع سند: 
دارالفنون