خرپای چوبی

مرمت و تقویت تیرهای خرپای چوبی زیر شیروانی