دانش آموختگان قدیمی مدرسۀ دارالفنون - مراسم نمادین شروع سال تحصیلی

شنبه ۹۵/۷/۳ دانش آموختگان مدرسۀ دارالفنون