دعوت وزارت معارف از عضدالملک جهت حضور در مراسم توزیع تصدیقنامه و اعطای جایزه به شاگردان مدرسه دارالفنون [۱۳۳۳۳۶ق]

دعوت وزارت معارف از عضدالملک جهت حضور در مراسم توزیع تصدیقنامه و اعطای جایزه به شاگردان مدرسه دارالفنون [۱۳۳۳۳۶ق]

نوع سند: 
دارالفنون