شرحی تاریخی بر عکسی از آموزگاران و فارغ التحصیلان دارالفنون - سال تحصیلی ۱۳۱۸-۱۳۱۹