ششمین جلسه شورای سیاستگذاری مدرسه دارالفنون در دفتر مقام عالی وزارت .