شعری درباره مدرسه دارالفنون برگرفته از سالنامه دارالفنون