صورت اسامی و مشخصات کارکنان مدرسه دارالفنون - س ۱۳۱۱