صورت مطالبات معوقه وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه از بابت مدارس [۲۰-۲۲۴۵- ۱۲م]

صورت مطالبات معوقه وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه از بابت مدارس [۲۰-۲۲۴۵- ۱۲م]

نوع سند: 
دارالفنون