ضلع شرقی بنای مدرسه دارالفنون

ضلع شرقی بنای مدرسه دارالفنون