ضلع غربی بنای مدرسه دارالفنون

ضلع غربی بنای مدرسه دارالفنون