فیلم ویدئویی آغازسال تحصیلی جدید

با شروع سال تحصیلی جدید که باحضوربیش از۶۰ نفرازدانش آموختگان دهه۳۰تا۵۰درمدرسه تاریخی دارالفنون برگزارگردید فیلم آن ازطریق سیما درشبکه نمایش ودربرنامه فرصت برابر پخش گردید رابه سمع ونظرمخاطبین قرارمی دهیم.

نظر شما

۶ + ۱۲ =
حاصل جمع بالا را وارد کنید.